Συνεχίζεται το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της ΑΤΕbank

Tο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης με βασικούς στόχους την εξυγίανση του δανειακού της χαρτοφυλακίου, τον οργανωτικό της εκσυγχρονισμό και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης οικονομικής της βιωσιμότητας της ATEbank υλοποιείται χωρίς παρεκκλίσεις και αποδίδει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από την παρακολούθηση ανεξάρτητου ελεγκτικού οίκου που έχει αναλάβει το συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα με όσα ορίζει για αυτές τις περιπτώσεις η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - ενώ δεν επηρεάζεται από τα αποτελέσματα της διαγνωστικής μελέτης της BlackRock, επισημαίνει η ATEbank σε ανακοίνωση της..


Η συμμετοχή της Τράπεζας - όπως και των άλλων ελληνικών τραπεζών - στο πρόγραμμα της εθελοντικής ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού δημοσίου (PSI), που θα συμβάλλει στη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους, δημιουργεί την ανάγκη κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της απομείωσης της αξίας των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που έχει στο χαρτοφυλάκιο της.

Τα κεφαλαιακά ελλείμματα που προκύπτουν από τη συμμετοχή αυτή προβλέπεται ότι δύναται να καλυφθούν για τις ιδιωτικές Ελληνικές Τράπεζες και από πόρους του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Για την ΑTEbank, ως τράπεζα που η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, ο τρόπος κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών που προκύπτουν από τη συμμετοχή αυτή, ένα μέρος του οποίου έχει ήδη αποτυπωθεί στις οικονομικές καταστάσεις της 30/6/2011, δρομολογείται από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος. Στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση της ATEbank έχει καταθέσει σχετικές προτάσεις, επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση.